သံရုံး


ပထမအတြင္းဝန္

JPEG - 29.9 kb
M.Guillaume HABERT

သံအမတ္ အတြင္ေရးမႈး

JPEG - 23 kb

ဆက္သြယ္ေရး

JPEG - 17.8 kb
ဂ်က္ ဂ်ဴဖူး(ရ္)

သံတမန္ေရးရာ / စကားျပန္

JPEG - 81.4 kb
M. Kyaw NAING

သတင္း

JPEG - 24.9 kb
Mme Naing Naing Tun

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 30/07/2014

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔