ေကာင္စစ္ဌာန ႏွင္႔ ဘ႑ာေရးဌာန

ေကာင္စစ္ဝန္ ႏွင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး


စာရင္းကိုင္

ျပင္သစ္ေရးရာ

JPEG - 20.8 ko

ဗီဇာ

JPEG - 84.5 ko
M. Thuya WIN

ေငြစာရင္းဌာန / တယ္လီဖုန္း ေအာ္ပေရတာ
_

publié le 30/07/2014

haut de la page