ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီး၏ႏူတ္ခြန္းဆက္စကား

JPEG
ျပင္္သစ္သံရုံးဝက္ဘ္ဆိုက္ဖတ္႐ွုသူမ်ားခင္ဗ်ား။

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပင္သစ္သံရုံးဝက္ဘ္ဆိုက္မွႀကိဳဆိုပါသည္။
ျပင္သစ္ဘာသာစကားေျပာသူမ်ား (သို႔) ျပင္သစ္စာသင္ယူေနသူမ်ားျဖစ္ပါက ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ျပင္သစ္ဘာသာစကားကို ေလ႔လာခြင္႔ရရန္ ျပင္သစ္ဘာသာျဖစ္ေရးသားထားေသာ သံရံုး၏က႑စံုလုပ္ေဆာင္မွုမ်ားကို ဖတ္႐ွုပါရန္လိွုက္လွဲစြာဖိတ္ေခၚပါသည္။

ျပင္သစ္ႏုိင္ငံကို စိတ္ဝင္စားေသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအလံုး၏ သိလိုေသာအခ်က္မ်ားကို ေျဖၾကားႏိုင္ရန္ႏွင္႔ လြယ္ကူစြာ ရွာေဖြဖတ္႐ွုႏိုင္ရန္ ဤဝက္ဘ္္ဆိုက္၏ အဓိကအညြန္းမ်ားအားလံုးကို ျမန္မာဘာသာျဖင္႔ ျပန္ဆိုထားပါသည္။ ၎တို႔ေအာက္ရွိသတင္းမ်ား အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျမန္မာဘာသာ (သို႔) အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင္႔ ေရးသားထားပါသည္။.

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမွုွဌာႏွင္႔ မႏၱေလးျမိဳ႕ရွိ ျပင္သစ္စင္တာတို႔၏ ျပင္သစ္ဘာသာသင္ၾကားမွု ႏွင္႔ လွုပ္ရွားမွုအစီအစဥ္ သတင္းမ်ား၊ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသို႔သြားေရာက္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည္႔အခ်က္အလက္မ်ားကိုဤဝက္ဘ္ဆိုက္မွ တင္ျပထားပါသည္။ ထို႔အျပင္္ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသည္ အရင္းအျမစ္ၿကြယ္ဝေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး အထူးသျဖင္႔ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမွု၊ ပညာေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း နယ္ပယ္မ်ားအေၾကာင္း၊ ျပင္သစ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးသတင္း၊ ျပင္သစ္သံရုံးသတင္း၊ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနသတင္းမ်ားကိုလည္းွေလ႔လာဖတ္႐ွုႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပင္သစ္ဘာသာႏွင္႔ယဥ္ေက်းမွုကိုေလ႔လာလိုသူမ်ား (သို႔) ျပင္သစ္ႏုိင္ငံတြင္ပညာသင္ၾကားလိုသူမ်ားႏွင္႔ အလည္အပတ္အျပင္ အျခားအၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင္႔ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားလိုသူမ်ားကို္ ရည္႐ြယ္၍ ဤျပင္သစ္ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို ဖန္တီးထားျခင္းျဖင္႔ပါသည္။တျခားအခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံသိရွိလိုပါက ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ သံရုံးကိုဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။
လူၾကီးမင္းတို႔၏ေမးခြန္းမ်ား အၾကံဥာဏ္မ်ားကိုလည္း ျပင္သစ္သံရုံးမိသားစုမွ ႀကိဳဆိုပါသည္။

သီယရီ မာသူး

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ ျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီး

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 05/11/2013

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔